L'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i el Centre Català de la Nutrició de l'IEC acaben de publicar el llibre Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i científics (2019), editat per Jordi Salas-Salvadó, Montserrat Barbany i Abel Mariné.

En el marc de la col·lecció Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia (AVOMO), s'ha publicat l'edició crítica de l'Speculum medicine, l'obra mèdica més ambiciosa d'Arnau de Vilanova (c. 1240-1311), tant per l'extensió com pel fet de presentar una exposició completa de tota la medicina.

La Fundació Uriach 1838 convoca el 50è premi d'Història de la Medicina per a l'any 2019. El premi té una dotació econòmica de 3.000 euros i la possibilitat de publicació en la revista de la Fundació (Farmacia, Medicina e Historia).

Des que va ser fundat, l’any 1982, per Josep Perarnau i Espelt, l’ATCA, sota el patrocini de la Fundació Bofill, la Facultat de Teologia de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, ha publicat 32 volums d’acord amb la seva missió de promoure els estudis i les edicions de textos escrits en català o relatius a l’àmbit cultural català, des dels orígens de la llengua fins al segle XVIII, i recollir-ne exhaustivament la bibliografia. L’ATCA ha esdevingut la principal revista de referència en el seu camp, amb un reconegut alt nivell de qualitat.

Nicolau López Espinasa ha guanyat el III Premi de Recerca Antoni de Capmany, atorgat pel Museu Marítim de Barcelona en el marc de l'Observatori Permanent de Cultura Marítima de la Mediterrània, pel seu treball final de màster (TFM) “

El grup de recerca SCIÈNCIA.CAT acull, durant els mesos de gener a juny de 2019, la investigadora italiana Ester Borsato.

2018 ha estat un any propici per a la història dels hospitals. S'ha publicat també el llibre col·lectiu «Imago civitatis»: hospitales y manicomios en Occidente (Univ. Rovira i Virgili - Univ. de Barcelona), editat per Josep M. Comelles (Univ. Rovira i Virgili), Antonio Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Josep Barceló Prats (Univ. Rovira i Virgili). Agrupa tretze estudis d'un equip interdisciplinari d'investigadors fets des dels punts de vista històric, cultural i antropològic, i des de l'època baixmedieval fins als temps contemporanis.

S'acaba de publicar el volum d'estudis Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad (Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2018). La publicació ha estat edtada per Concepción Villanueva Morte (Univ. de Zaragoza), Antoni Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Raúl Villagrasa-Elías (CSIC-Instituto de Historia). Conté vint-i-dues aportacions que estudien la institució hospitalària europea des dels seus orígens fins al segle XX, tot i que se centra sobretot en els últims segles de l'Edat Mitjana i en els de l'Edat Moderna.

Aquests dijous i divendres 17 i 18 de gener se celebren, al Museu d'Història de Barcelona, les primeres jornades Barcelona hospitalària sobre la història hospitalària i assistencial de la ciutat de Barcelona en la llarga durada (segles XIV al XVIII), amb la participació d'alguns membres