Què és Sciència.cat DB

Sciència.cat DB és una base de dades relacional sobre les obres científiques i tècniques escrites en català o traduïdes al català des de finals del segle XIII fins a les primeres dècades del segle XVI.

Sistematitza la informació en els següents àmbits interconnectats:

  • Obres – Catàleg d'obres (n'hi ha disponible també un cens de les principals).
  • Manuscrits – Catàleg de llibres manuscrits.
  • Impresos – Catàleg de llibres incunables i impresos antics, fins a 1800.
  • Documents – Catàleg de documents d'arxiu sobre les obres i el seu context.
  • Persones – Catàleg d'antropònims (autors, traductors, comitents, etc.).
  • Llocs – Catàleg de topònims.
  • Bibliografia – Catàleg d'edicions modernes i de la bibliografia secundària de les obres i el seu context internacional.
  • Temes – Repertori de temes presents a les obres (fora de consulta).
  • Vocabulari – Catàleg del lèxic especialitzat.

Per a descripcions detallades de la història del projecte i de l'estructura de la base de dades, podeu consultar:

La informació que proporciona Sciència.cat DB sobre el patrimoni cultural científic i tècnic català es pot complementar amb la consulta d'altres iniciatives de Narpan DB en el camp de les Humanitats Digitals, en particular Translat DB, Eiximenis DB, Llull DB i Arnau DB. L'investigador també pot consultar les bases de dades BITECA, sobre manuscrits medievals en català, i MCEM, sobre manuscrits moderns d'origen català, i també els catàlegs del patrimoni bibliogràfic català, valencià i espanyol sobre els primers llibres impresos. Els registres de Sciència.cat DB inclouen enllaços a aquestes i altres bases de dades que no formen part de l'entorn Narpan DB.

Si bé la recollida de materials s'ha fet, en bona part, sota el paraigua de finançaments diversos, la base de dades ha estat construïda amb el suport dels projectes de recerca HUM2004-05176/FILO, HUM2005-07480-C03-01/FILO, FFI 2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01 i FFI2014-53050-C5-3-P, finançats pel Govern espanyol amb fons FEDER de la Unió Europea, i amb el del grup de recerca consolidat SGR 2014-119, reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya.

Sciència.cat DB està oberta a contribucions externes, que reconeixerà convenientment.