Homenatges

Espai per a la presentació de la biografia i la bibliografia d'investigadors especialment significatius per a la línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT.
 

 

Image
Capítol de l'úlcera de cama. Gui de Chaulhac, 'Inventari de la cirurgia', ms. Vat. lat. 4804, f. 115r

«Nosaltres som infants o fadrins en col de gegant, car veure podem tot quant lo gegant fa e algun poch més, ço és, que los mestres antichs passats són dits gegants per altitud de ciència, e grans hòmens, e nós som dits fadrins fort petits a esgordament lur, però en col de gegant, ço és, en altitud de lur ciència, nosaltres podem veure tot ço que ells fan e han fet, e a vegades més».

Gui de Chaulhac, Inventari de la cirurgia, còpia de vers 1484-1487 (Vaticà, BAV, ms. Vat. lat. 4804, f. 1r). Font de la imatge (f. 115r del ms.): The Mackinney Collection of Medieval Medical Illustrations.
 

[«Pueri enim sumus in collo gigantis, quia videre possumus quicquid gigas et aliquantulum plus», Gui de Chaulhac, Inventarium sive Chirurgia magna, ed. Michael R. McVaugh, Leiden, Brill, 1997, vol. 1, p. 1]