Sciència.cat té un nou projecte de recerca finançat per als anys 2022-2025

Aquests dies s’ha publicat la resolució de la convocatòria 2021 de projectes de recerca finançats “Generación de conocimiento”, corresponents al Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, i el grup SCIÈNCIA.CAT figura entre els destinataris d’una aquestes ajudes, amb una elevada nota i una important dotació econòmica que permetrà continuar les nostres recerques.

El nou projecte de recerca té per títol “Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales" (ref. PID2021-123419NB-I00), i tindrà vigència durant els anys naturals 2022-2025. L’equip humà creix considerablement, fins a una quarantena d’investigadors, entre l’equip de recerca (investigadors amb vinculació acadèmica permanent) i l’equip de treball (investigadors sense vinculació permanent). Formen part del primer els doctors Lluís Cifuentes Comamala (UB), Carmel Ferragud Domingo (Univ. València), Meritxell Blasco Orellana (UB), Ferran Garcia-Oliver (Univ. València), Maria Antònia Martí Escayol (UAB) i Fernando Serrano Larráyoz (Univ. Alcalá). L’equip de treball és format per un nombrós grup d’investigadors de l’estat espanyol i d’altres estats (Itàlia, França, Regne Unit, Estats Units, Israel), tant amb experiència investigadora consolidada com en formació. Aquest nombrós equip ha aconsellat una direcció doble, a càrrec dels esmentats doctors Lluís Cifuentes i Carmel Ferragud.

El projecte planteja (1) l’estudi de diversos aspectes del procés de creació del sistema mèdic iniciat a finals del segle XIII i que ha arribat fins als nostres dies, (2) l’estudi del procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims, i (3) la recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art. S’enriquiran els recursos digitals en marxa, creats amb l’ajuda de projectes anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n crearan de nous (bases de dades FalconAr i MedNav), i es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats. També potenciarem els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr.