Sciència.cat té un nou projecte de recerca finançat per als anys 2022-2025

Image
Scienciacat Portada 2022

Aquests dies s’ha publicat la resolució de la convocatòria 2021 de projectes de recerca finançats “Generación de conocimiento”, corresponents al Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, i el grup SCIÈNCIA.CAT figura entre els destinataris d’una aquestes ajudes, amb una elevada nota i una important dotació econòmica que permetrà continuar les nostres recerques.

El nou projecte de recerca té per títol “Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales" (ref. PID2021-123419NB-I00), i tindrà vigència durant els anys naturals 2022-2025. L’equip humà creix considerablement, fins a una quarantena d’investigadors, entre l’equip de recerca (investigadors amb vinculació acadèmica permanent) i l’equip de treball (investigadors sense vinculació permanent). Formen part del primer els doctors Lluís Cifuentes Comamala (UB), Carmel Ferragud Domingo (Univ. València), Meritxell Blasco Orellana (UB), Ferran Garcia-Oliver (Univ. València), Maria Antònia Martí Escayol (UAB) i Fernando Serrano Larráyoz (Univ. Alcalá). L’equip de treball és format per un nombrós grup d’investigadors de l’estat espanyol i d’altres estats (Itàlia, França, Regne Unit, Estats Units, Israel), tant amb experiència investigadora consolidada com en formació. Aquest nombrós equip ha aconsellat una direcció doble, a càrrec dels esmentats doctors Lluís Cifuentes i Carmel Ferragud.

El projecte planteja (1) l’estudi de diversos aspectes del procés de creació del sistema mèdic iniciat a finals del segle XIII i que ha arribat fins als nostres dies, (2) l’estudi del procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims, i (3) la recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art. S’enriquiran els recursos digitals en marxa, creats amb l’ajuda de projectes anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n crearan de nous (bases de dades FalconAr i MedNav), i es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats. També potenciarem els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr.