Publicació del DiCCA-XV

El desembre de 2012 es posa en xarxa el Diccionari del castellà del segle XV a la Corona d'Aragó (DiCCA-XV), dirigit per Coloma Lleal (UB), una base de dades sobre el castellà emprat als països de l'antiga Corona d'Aragó durant el Quatre-cents, fortament influït pel contacte amb el català i amb l'aragonès. S'hi ha fet un buidatge sistemàtic d'un ampli corpus de les obres manuscrites o impreses produïdes a l'àmbit catalanoaragonès durant aquell període, tant originals com traduccions. Aquest corpus inclou tant textos literaris com no literaris (jurídics, administratius, científics, tècnics, doctrinals, històrics i geogàfics).

És un valuós complement d'altres iniciatives sobre el català antic presents a la xarxa, com el DCVB, el Vocabulari Faraudo o el DTCA, que contribueix, sens dubte, a obtenir un panorama cultural més ampli dels països de parla catalana durant l'època medieval i inicis del Renaixement.