Publicació de 'Sabers per als laics: vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250-1600)'

Image
Sabers

L'editorial De Gruyter acaba de publicar, a la prestigiosa col·lecció "Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie", el volum Sabers per als laics: vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600), editat a cura d'Isabel Müller (Ruhr-Universität Bochum) i Frank Savelsberg (Georg-August-Universität, Göttingen).

Sabers per als laics reuneix 14 contribucions d'especialistes de diverses disciplines que posen el focus de la transmissió del saber a l'àmbit catalanoaragonès durant la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement. S'hi tracten la materialitat dels textos, els models lingüístics emprats, la persistència de models antics d'entendre el món, l'aparició de noves vies de transferència del coneixement, etc.

El llibre compta amb diverses aportacions directament relacionades amb els temes de recerca de SCIÈNCIA.CAT, algunes de les quals signades per membres del grup.

 

Més informació.

 

 

Sumari:

 • Sabers per als laics: vernacularització, formació, transmissió (Corona d'Aragó, 1250-1600) / Isabel Müller & Frank Savelsberg

1. Formació del llenguatge científic i interacció lingüística

 • Glossaris medicobotànics multilingües de l’edat mitjana en grafia hebrea / Gerrit Bos & Guido Mensching
 • La terminologia catalana aljamiada en els sifre refuʾot i la importància dels doblets i triplets lèxics / Meritxell Blasco Orellana
 • El paper de la terminologia catalana en el procés formatiu d’una Fachsprache medicobotànica de l’occità antic / Maria Sofia Corradini

2. Estratègies de divulgació del saber

 • «Plàcia ausir est nostre mou, lo qual havem en disputar»: el Dictat de Ramon (1299) de Ramon Llull i els seus autocomentaris / Anna Fernàndez-Clot & Francesc Tous Prieto
 • El paper de la dona en la transmissió de l'Art lul·liana / Maribel Ripoll Perelló
 • Arnau de Vilanova, traductor de la pseudo-Hildegarda de Bingen: observacions i esmenes al text de la Confessió de Barcelona / Alexander Fidora

3. Paradigmes del saber

 • Reflexió epistemològica i divulgació del saber al sermó doctrinal i al sermó literari: Vicent Ferrer i Ausiàs March / Isabel Müller
 • Un humanisme particular: el Liber elegantiarum com a confluència de tècniques heteròclites i de models clàssics, medievals i humanístics / Lluís B. Polanco Roig
 • La construcció d'un clàssic: el filtratge renaixentista d'Ausiàs March (1543-1560) / Josep Solervicens
 • El discurs dels orígens divins de la poesia: saber historiogràfic i teoria literària a la primera edat moderna / Cesc Esteve

4. Contextos i co-textos

 • Les miscel·lànies mèdiques medievals en català: una proposta de classificació / Lluís Cifuentes i Comamala
 • El Facetus «Moribus et vita», el Facet francès i el català, en el context escolar baixmedieval / Rosanna Cantavella

5. Traductors i copistes

 • Del llatí al català: el cas del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d’Arnau de Vilanova / Antònia Carré
 • Les fonts no pal·ladianes a la traducció de Ferrer Saiol / Raimon Sebastian Torres