Notícies

El desembre de 2012 es posa en xarxa el Diccionari del castellà del segle XV a la Corona d'Aragó (DiCCA-XV), dirigit per Coloma Lleal (UB), una base de dades sobre el castellà emprat als països de l'antiga Corona d'Aragó durant el Quatre-cents, fortament influït pel contacte amb el català i amb l'aragonès. S'hi ha fet un buidatge sistemàtic d'un ampli corpus de les obres manuscrites o impreses produïdes a l'àmbit catalanoaragonès durant aquell període, tant originals com traduccions.

El juny de 2012 s'obre a la consulta pública Sciència.cat DB, la base de dades de la línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT, que sistematitza la informació bàsica sobre les obres, les fonts primàries (còdexs manuscrits, impresos antics i documents), l'onomàstica, la bibliografia i (afegit el febrer de 2015) el vocabulari especialitzat del patrimoni científic i tècnic medieval i renaixentista en català.

S'han publicat els resultats del col·loqui internacional El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis (Barcelona, 20-22 d'octubre de 2009), organitzat per ICREA i impulsat en part pel Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana», del qual formen part alguns membres de SCIÈNCIA.CAT. El volum, que porta el mateix títol, ha estat editat a cura d'Anna Alberni, Lola Badia,

HCUB és una xarxa temàtica constituïda pels investigadors de la Universitat de Barcelona que fan recerca en l'àmbit de la Història de la Ciència. Té per objectiu donar visibilitat a la recerca i la docència en Història de la Ciència que es fa a la UB i connectar els investigadors que s'hi dediquen des de grups i projectes de recerca de diverses facultats i disciplines.

El gener de 2012 es posa en xarxa el Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER), dirigit per María Jesús Mancho Duque (Univ. de Salamanca), una base de dades sobre el castellà tècnic del segle XVI i primer quart del XVII.

El desembre de 2011 es posa a la xarxa la base de dades Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna (MCEM), dirigida per Eulàlia Duran i coordinada per Maria Toldrà, continuació del Repertori de manuscrits catalans (1474-1714), un valuós projecte de l'IEC que en anys anteriors havia originat cinc volums impresos.

El CSIC, a la col·lecció Anejos del Anuario de Estudios Medievales, ha publicat l'obra Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero, de Lluís Cifuentes i Ricardo Córdoba de la Llave (Barcelona, 2011).

El divendres 7 d'octubre de 2011, en paral·lel a la celebració de la III Trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova, es va inaugurar el Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova (CEAV), que reunirà el fons bibliogràfic i documental publicat al voltant del metge i teòleg Arnau de Vilanova (València, 1238/1240-Gènova, 1311), amb la voluntat d'esdevenir el referent i la casa comuna internacionals dels estudis arnaldians.