S.O.S.  MSS.   

sciencia (a) sciencia.cat

PRINCIPAL

SCIÈNCIA.CAT sol·licita la col·laboració internacional per a retrobar alguns manuscrits i primers impresos catalans amb obres de caràcter científic i tècnic que actualment es troben en localització desconeguda.

Descrits en antics catàlegs, pertanyents a col·leccions particulars o potser incorporats recentment a biblioteques públiques, aquests volums consten a Sciència.cat. DB però en desconeixem la localització actual.

SCIÈNCIA.CAT agrairà qualsevol informació que en faciliti la localització i reproducció (sempre amb finalitats exclusivament de recerca), i garanteix als seus actuals propietaris, si així ho desitgen, el total anonimat.

 

INICIO

SCIÈNCIA.CAT solicita la colaboración internacional para reencontrar algunos manuscritos y primeros impresos catalanes con obras de carácter científico y técnico que actualmente se encuentran en localización desconocida.

Descritos en antiguos catálogos, pertenencientes a colecciones particulares o quizás incorporados recientemente a bibliotecas públicas, estos volúmenes constan en Sciència.cat. DB pero desconocemos su localización actual.

SCIÈNCIA.CAT agradecerá cualquier información que facilite su localización y reproducción (siempre con finalidades exclusivamente de investigación), y garantiza a sus actuales propietarios, si así lo desean, el total anonimato.

 

HOME

SCIÈNCIA.CAT calls for international help to locate some Catalan manuscripts and early prints of scientific and technical texts which are currently missing.

We have included in the Sciència.cat DB a number of manuscripts the location of which we have been unable to trace. They are described in old catalogues as belonging to private collections, but they could also have been recently acquired by public libraries.

SCIÈNCIA.CAT would be grateful for any information that would help to locate and eventually get a reproduction (strictly for research purposes) of these volumes. If they so wish, we would guarantee total confidentiality to the current owners.

 

 


I N V E N T A R I

dels manuscrits i primers impresos amb obres científiques i tècniques en català
actualment perduts o en localització desconeguda


 

1.

Obra/es: Llibre de les malalties dels cavalls, atr. a Hipòcrates [infant Don Fadrique] [s. XIV o XV].
Última localització: “Alcala in Baetica” (Alcalá la Real?), Col·lecció particular desconeguda (1672).
Altres dades: inc. «Libre que parla de les malalties dels cavals e per guarir-los de totes les malalties que·ls esdevenen. E féu·ls Hipocràs, lo bon físich, per pregàries e per manament del rey qui era en aquella sahó molt poderós. E lo primer capítol parla del qui·l féu trasladar de latí en romans, Don Fadrich, fil del molt poderós Don Fernando, rey de Castella e de Leó...». Exemplar identificable amb el núm. 25? (Font: Antonio).

 

2.

Obra/es: (1) Doctrina compendiosa, atr. a Francesc Eiximenis; (2) Secret dels secrets, atr. a Aristòtil; (3) Història del malvat rei Antíocus; (4) Cercapou, atr. a Francesc Eiximenis [s. XV-1].
Última localització: Barcelona, Arxiu de la Comunitat de preveres de Santa Maria del Mar (1936).
Altres dades: inc. (2) «Déu totpoderós guart lo rey nostre, qui és glòria dels crehents, e conferm lo seu regne a reebre la lum...». Persisteix el dubte de si fou destruït en la revolució de 1936 o no. (Font: Massó i Torrents).

 

3.

Obra/es: Llibre de sorts [Llibre de geomància] [s. XIV o XV].
Última localització: Barcelona, Arxiu de la Catedral de Barcelona (1902).
Altres dades: quedaven 10 capítols de 20, sense el pròleg, només amb les taules. Era "en una capsa provinent de l'arxiu de mitja escala, en la qual també hi havia uns altres dos quaderns contenint poesies en català". (Font: Carreras i Candi).

 

4.

Obra/es: Joan Pere, Taules astronòmiques en lengua catalana [imprès 1489].
Última localització: Barcelona, Arxiu de la Catedral de Barcelona, M-XVI (a. 1838).
Altres dades: autor probablement de Girona. “Se halla en la biblioteca episcopal de Barcelona, letra M. n. XVI”. (Font: Torres Amat).

 

5.

Obra/es: Boeci, Consolació de Filosofia [s. XV].
Última localització: Barcelona, Arxiu del Palau Requesens, ms. XII (1936).
Altres dades: algunes caplletres retallades, mal estat general. Persisteix el dubte de si fou destruït en la revolució de 1936 o no. (Font: Casanovas).

6.

Obra/es: Tractat de crirugia [data desconeguda].
Última localització: Barcelona, Biblioteca del Convent dels Carmelitans Descalços (1835).
Altres dades: “Tractat de cirujia, MS. en 4º, en la biblioteca de los descalzos”. (Font: Torres Amat).

 

7.

Obra/es: Art de condiment [imprès 1534].
Última localització: Barcelona, Biblioteca del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron (1835).
Altres dades: «Fonch estampat en la noble ciutat de Barcelona per Carlos Amorós, provenzal, any 1534». Relligat amb un exemplar del Llibre del coc. (Font: Torres Amat).

 

8.

Obra/es: Manual de tintoreria [1497].
Última localització: Barcelona, Llibreria Tuèbols (1963).
Altres dades: En català i en aragonès. Inc. «Per tenyir ffil vermel. A ·iª· liura de ffil pendràs miga liura de fustet picat...».

 

9.

Obra/es: Bernat de Cases, Llibre d'enfrenaments de cavalls [1544].
Última localització: Girona, Col·lecció particular de Josep de Burgués (1886).
Altres dades: inc. «Lo present libre tracte de enfrenamens de cavals de la brida y criar los potros... Lo cual dit libre ha ordenat hi compost mossèn Barnat de Casses, siutadà domiciliat en la ciutat de Gerona, per servisi del molt alt y molt excel·lent hi crestianíssim lo rey Don Ferando, rey de Aragó...». Al f. 160v colofó: «...És stat scrit lo present libre per mans de mi, Gabriel Làtser de Sitjar, a .XIIII. de juliol, mill sinch sents quaranta y quatra». (Font: Viñas).

 

10.

Obra/es: Valasc de Tarenta, Tractat de l'epidèmia i de pestilència, tr. per Joan Vilar [imprès 1475].
Última localització: Madrid, Real Biblioteca (1696).
Altres dades: inc. «Comensa lo tractat de epidèmia o pestilència de mestre Valasco de Taranta...». Persisteix el dubte de si fou destruït en l'incendi de 1734 o no. (Font: Antonio).

11.

Obra/es: Diverses, amb receptes i conjuracions per guarir [ss. XIV-XV].
Última localització: Morella, Arxiu de l'església arxiprestal de Santa Maria (1917 / 1936).
Altres dades: (Font: Betí).

 

12.

Obra/es: Llibre de notes del cirurgià Pere Saflor [s. XIV].
Última localització: Muro, Col·lecció particular del Dr. Perelló (1868).
Altres dades: amb observacions de diverses malalties, mètodes de tractament i receptes. (Font: Alemany, Bover).

 

13.

Obra/es: Manuel Díez, Llibre de la menescalia [imprès 1523].
Última localització: Palma, Biblioteca del convent de Sant Domènec (1835).
Altres dades: (Font: Villanueva).

 

14.

Obra/es: (1) [al-Zarqali, Tractat de l'asafea]; (9) Gerard [de Sabbioneta], Teòrica de planetes [ca. 1440].
Última localització: Pistoia, Biblioteca Fabroniana, ms. 314 (a. 1983).
Altres dades: inc. (1) «Quant volràs fer lo instrument appellat safe[a]...» ; (9) «Comença la theòrica de las planetas. Cercle ecèntrich, ho exint de punta ho exint de centra, és aquel que no ha lo centra ab lo centra del món...». (Font: Perarnau).

 

15.

Obra/es: Receptari de medicina, en llatí [s. XV].
Última localització: Puigcerdà, Col·lecció particular de Josep M. Martí, farmacèutic (1917).
Altres dades: inc. «Ad fracturam vene; ... Pro clarificatione visus; Virtutes sive proprietates aque vite sive ardentis; etc.» (Font: Canibell).

16.

Obra/es: (1) Benvingut de Salern, [Llibre de malalties dels ulls]; (2) Bru de Longoburgo, Tractat de cirurgia [s. XV].
Última localització: Santes Creus, Biblioteca del Monestir de Santes Creus (1835).
Altres dades: “BRU, P. Maestro. Escribió en catalán un vol. en fol. de Cirugia MS. en la bibliot. de Santas Cruces. En pergamino”. Inc. (1) «En nom de Jesucrist e de madona sancta Maria, comence lo llibre de Benvengut de cirorgia, compilat per mestre Benvengut Grateffè...»; (2) «Açí comensa la Cirurgia de maestre Bru, ço és, lo compendi seu...». (Font: Torres Amat, Villanueva).

 

17.

Obra/es: (1?) [Alfons Dinís, Tractat d'astrologia] [s. XV?].
Última localització: Santes Creus, Biblioteca del Monestir de Santes Creus (1835).
Altres dades: en foli, en llatí i català, diversos textos. Expl. (1?) «...Acabat és a .XIII. dies de març de l'any .M.CCC.XXXIIII. en la ciutat de Sibília per mestre Alfonso Dionís, clergue, e metge de l'il·lustre príncep e senyor N'Alfonso, rey de Portogual, e de la senyora sa filla Na Maria, reina de Castella e de Leon». (Font: Villanueva).

 

18.

Obra/es: (1) Alcoatí, Llibre de la figura de l'ull, tr. Joan Jacme [s. XIV-2].
Última localització: Saragossa, Biblioteca Capitular de la Catedral, ms. 12-65 (1956-1957).
Altres dades: inc. (1) «In nomine domini nostri Jhesu Christi et beate semperque virginis Marie. Yo, maestre Johan Jacme, metge del senyor Rey d'Aragó, lo qual el comprà ab sos diners, per amor de Déu, comens d'esplanar d'aràbich en romans .I. libre per nom Alcoatí...» (Font: March, Faraudo).

 

19.

Obra/es: Ibn Wafid, Llibre de les medicines particulars [s. XIV-2].
Última localització: Saragossa, Biblioteca Capitular de la Catedral, ms. 31-80 (1956-1957).
Altres dades: inc. «Aquest és Libre de les medicines particulars, e és ajustament de l'alfaquim Abenhuefidy de ço que dix Galienus e Diazcòridoz. E comença en axí: Per ço cor jo, alfaquim Abenhuesidi, e vistz los libres de Diazcòridoz e de Galienus en les medicines particulars compliment en ço que mester hi és de la art...». (Font: March, Faraudo).

 

20.

Obra/es: (1) Jacob ben David Bonjorn, Astronomia [Taules de Perpinyà]; (2) [Guillem de Saliceto], Tractat de cirurgia; (6) Tractat de la natura i significació dels animals; (11) [Marbode de Rennes], Lapidari; (13) [Tractat de flebotomia]; (14) versió castellana del text 1; (15) [Pseudo-]Arnau de Vilanova, De vinis, en llatí [s. XV].
Última localització: Saragossa, Biblioteca Capitular de la Catedral, ms. 12-92 (1956-1957).
Altres dades: (1) «Incipiunt canones magistri Boneti. Segons que diix Jacob, fill de Bondia, la metamètica entre les altres sciències és singular en veritat, per tal com la major part d'aquella...» ; (2) «Definició de scirurgia. Scirurgia és sciència ensenyada... »; (6) « Bells senyós, totes les coses que los homes de aquest món saben ni poden saber...»; (11) «Así comensa lo lapidari al qual al bisbe de Rode treladà del libre al qual al rey de Aràbia envià al venerable emperador de Roma de les virtuts de les peres...»; (13) «En nom de Déu sia e da madona santa Maria, governadora e advocadora de tota Crestiandat. Tu, qui ets mare del Salvador eternall, vulles il·luminar l'enteniment a mi en aquesta obra de la sangnia de la qual son estat preguat de ordenar...». (Font: March).

21.

Obra/es: Climent de Soldevila, [Tractat de preservació de la pestilència] [imprès 1507].
Última localització: Sevilla, Biblioteca Colombina, 14734 (s. XVI-1).
Altres dades: “Clementis de Soldevilla de preservatione pestis en catalán. 14734. Lérida, 1507. 4º”. Inc. «Volent tranctar de la preservació de peste...». (Font: Colom).

 

22.

Obra/es: Manuel Díez, Llibre de la menescalia [imprès 1515].
Última localització: Sevilla, Biblioteca Colombina (1914).
Altres dades: Aquest exemplar sembla que estava mancat de la portadella (però no de la portada) i que tenia el colofó amb el peu d'impremta complet i ben llegible. (Font: Ribelles).

 

23.

Obra/es: Manuel Díez, Llibre de la menescalia [s. XV?].
Última localització: Biblioteca del Convento de los Carmelitas [Descalzos] (1914).
Altres dades: (Font: Ribelles).

 

24.

Obra/es: Ramon Llull, Arbre de sciència [1418].
Última localització: Palma de Mallorca, Biblioteca de Jaume Antoni Prohens / Salvador Babra, llibreter de Barcelona (s. XIX-XX).
Altres dades: En pergamí. Al f. 278v colofó: «Aquest libre de sciencia es estat fenit e complit la vespra de santa creu de setembre l'any de la encarnació de Jhesu Xpist .M.CCCC.xviii. lo qual es estat scrit de la ma d'en Guillem Cavall de la vila de Perpenyá». (Font: Rosselló, Galmés, Llull DB).

 

25.

Obra/es: Llibre de les malalties dels cavalls [infant Don Fadrique] [s. XV?].
Última localització: Tarragona, Col·lecció particular d'Antoni Agustí (†1586, 1587).
Altres dades: Exemplar identificable amb el núm. 1? (Font: López Vaylo, Antonio).

26.

Obra/es: Manuel Díez, Llibre de la menescalia [imprès 1523].
Última localització: València/Londres, Col·leccions particulars de Vicent i Pere Salvà (†1870, 1872) i de Ricardo Heredia (†1891, 1894).
Altres dades: (Font: Ribelles).

 

27.

Obra/es: Antoni de Vilaragut, Tractat de falconeria [s. XV-2].
Última localització: París, Col·lecció particular de Marcel Jeanson / Casa de subhastes de Claude Aguttes (París, 16-I-2003) (actualment, en mans d'un col·leccionista privat del Pròxim Orient?).
Altres dades: inc. «En nom de Déu e de la benaventurada Verge Maria, vull començar lo present tracte [sic] yo, Don Anton de Vilaragut, de ma poca sapiença. E per quant alguns cavallers voldran seguir l'art de la cassa...» (Font: Salvà, Aguttes).

 

28.

Obra/es: Tractat de falconeria [s. XV?].
Última localització: Vilassar de Dalt, col·lecció particular del Marquès de Barberà i de la Manresana (1939).
Altres dades: figura al registre dels mss. ingressats a la Biblioteca de Catalunya durant la guerra de 1936-1939 i després retornats al propietari original.

 

29.

Obra/es: Tractat de bon regiment de sanitat axí del cos com de l'ànima [imprès 1518].
Última localització:
Altres dades: en quart, 12 folis, en català. Peu d'impr. «Valentiae, pridie kalendas augusti, per J. Joffre, 1518». (Font: Palau).