BIBLIOTECA DIGITAL   
 


Biblioteca electrònica de la ciència i de la tècnica en català de l'Edat Mitjana i el Renaixement, distribuïda en quatre grans seccions:


Monjo cellerer tastant el vi
Aldobrandí de Siena, Li livres dou santé, còpia de finals
del s. XIII (Londres, BL, ms. Sloane 2435, f. 44v)

Advertiment: els textos i estudis recollits en aquesta Biblioteca Digital són propietat © de les institucions que els hostatgen i, quan s'escaigui, dels seus autors. Per a qualsevol ús que no sigui personal i exclusivament orientat a la recerca cal consultar el propietari del copyright ©.